องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ข้อมูล จปฐ.
ข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูลการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อมูลทุนชุมชน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
แผนที่อบต.
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  สำนักปลัด  
     
  นายสามิตร  คงอยู่  
  ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     
  นางอรวรรณ  พานทองคำ  

 รองปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
   
 
  นางอภิสรา  ปวงแก้ว  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางวราพร  ทองสุก นายธนกฤต  อุดสังข์ น.ส.ฐิตินาถ  ชาติไทย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
     
 นางกรณิกา ประชากรพิทักษ์ สิบเอกนิติศาสตร์ เหง้าสารี
นางภัทราพร วุฒิธนูทอง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 นายแดนชัย คำดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
 
   
 นางนันธิดา  จักรเสน    นางสาวธีรนุช แซมสีม่วง  นายวิฑูรย์  ยาโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายบุญฤทธิ์    ภมร นางสาวเกวลี มุกดาเนตร
นางสาวปทุมชาติ กั้วสิทธิ์
 คนงานทั่วไป ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 คนงานทั่วไป
 
 
นางสาววลัยกร ทรัพย์ประเสริฐ  นายฉลวย มาเพชร
นายคำรณ เพชระบูรณิน
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาววันวิสา เนียมหอม
นายเพชร  นักระบำ นายบุญเลิศ มาดี
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง

นายนันธวัจน์ ทัดช่อม่วง นายกรพชณิชคุณ  กัณฐมณีโกศล
นายนรงค์ ยะกับ
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถกระเช้า
คนงานทั่วไป
   
นายณัฐพล เอี่ยมป้อ  นายสมัคร ติ่งบุญ
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป