วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำทอง หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมกล้องวงจรปิดหมายเลขครุภัณฑ์ 484-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม ประปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง