วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง และประดับซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)