วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างลอกคลองส่งน้ำประปา(บ้านนางจวน แก้วมูล) หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 002-48-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดขาตั้งและจ่ายเจลพร้อมแบตเตอรี่สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงมูลเหล็ก 2 หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.42-022 ซอยราษฎร์บูรณะ 4 หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)