วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างขุดลอกสระแก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,470 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือก
16  ก.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกคลองคอม้า หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกคลองลำป่าสัก หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,080 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างขุดลอกคลองห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,364 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตำบลดงมูลเหล็ก (ศูนย์พักคอยตำบลดงมูลเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันตลิ่งเหมืองกกไทร หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ตามประกาศ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตามประกาศคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำอาหารผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พักคอย จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมของศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง