วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (โดยวิธีNATURAL RUBBER MODIFIED CONCRETE) สายซอยดงมูลเหล็ก 1 หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ตำบลดงมูลเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคสล.สายชายทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยปรับปรุงผิวจราจรคสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านลำป่าสักมูล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๑๑ จำนวน 26 จุด ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อเสื้อโปโลสีเหลือง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนให้มีรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง