วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
ซื้อเสื้อโปโลสีเหลือง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนให้มีรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสตรีในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ในงานพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างติดตั้งงานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม พร้อมผนังเบา ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.ดงมูลเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง