องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ข้อมูล จปฐ.
ข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูลการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อมูลทุนชุมชน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
แผนที่อบต.
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สภา อบต.
 
นางบุญเพ็ง  มาจาก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางวณิดา  คำแก้ว นายสามิตร  คงอยู่
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 จ.ส.อ.เผชิญ  ยาโต
 นายแล  มาดี
นายสมพร  ศรีสมร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
     
 นายบุญส่ง  สีป่า  นายแก่นก้า  มาดี
นายเสนอ  นามา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
 นางบุญเพ็ง  มาจาก
นายวิชาญ  นักระบำ 
นางวณิดา  คำแก้ว
นายบุญเหลือ แดงด้วง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     
 นายกิตติพงศ์  จันทะรี นายชื่น  ธิกะ
 นายก้อนทอง  แก้วใบ
 นายอำนาจ  โวหาร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
 นายอนัน  ทองแท้
สอ.ทพ.สุทิศ  แข็งราช
 นางนงลักษณ์  พิลาเกิด
 นายสมิทธิ์  อาจมา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
 นายบุญมี  รูปน้อย
 นายเบิ้ม  เปลวเพชร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11