องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
หนังสือราชการ
 
1.1 สำนักปลัด
1.2 กองคลัง
1.3 กองช่าง
1.4 กองการศึกษาฯ
1.5 กองสาธารณสุข
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
 

โครงการบ้านสุขสบายตำบลดงมูลเหล็ก

โครงการบ้านสุขสบายตำบลดงมูลเหล็กจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยในพื้นที่ ที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ไม่ทั่วถึง โดยปัญหาของผู้ป่วยส่วนใหญ่ มักขาดการบริการด้านการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้การฟื้นฟูร่างกายไม่ต่อเนื่อง กล้ามเนื้ออ่อนแรงคงที่ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้โดยการตั้งศูนย์ “บ้านสุขสบาย” ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่


 

            โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบ้านสุขสบายมีดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ ผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อได้รับการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้านกล้ามเนื้อของผู้ป่วยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

ทีมสหวิชาชีพในการฟื้นฟูด้านร่างกาย

1. ทีมนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

2. แพทย์ /พยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

 

เวลาเปิดให้บริการ   เวลา 09.00 – 15.00 น. (ช่วงพักกลางวัน 12.00 – 13.00)


 

หมายเหตุในการรับบริการ

            ผู้รับบริการบ้านสุขสบาย ต้องมีอาการเจ็บป่วยด้านร่างกาย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตัน หรือผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อ แขน ขาลีบ