องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ข้อมูล จปฐ.
ข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูลการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อมูลทุนชุมชน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
แผนที่อบต.
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการคลัง
รายงานการประชุมสภาอบต.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
งบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปี
แสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระห่วางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร

 
หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก
หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก
หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง
หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก
หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกตาล
หมู่ที่ 7 บ้านลำป่าสักมูล
หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ
หมู่ที่ 10 บ้านลำป่าสัก
หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกตาล

ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
 

โครงการบ้านสุขสบายตำบลดงมูลเหล็ก

โครงการบ้านสุขสบายตำบลดงมูลเหล็กจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยในพื้นที่ ที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ไม่ทั่วถึง โดยปัญหาของผู้ป่วยส่วนใหญ่ มักขาดการบริการด้านการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้การฟื้นฟูร่างกายไม่ต่อเนื่อง กล้ามเนื้ออ่อนแรงคงที่ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้โดยการตั้งศูนย์ “บ้านสุขสบาย” ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเกิดผลดีต่อประชาชนในพื้นที่


 

            โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบ้านสุขสบายมีดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ ผู้มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อได้รับการกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้านกล้ามเนื้อของผู้ป่วยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

ทีมสหวิชาชีพในการฟื้นฟูด้านร่างกาย

1. ทีมนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

2. แพทย์ /พยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

 

เวลาเปิดให้บริการ   เวลา 09.00 – 15.00 น. (ช่วงพักกลางวัน 12.00 – 13.00)


 

หมายเหตุในการรับบริการ

            ผู้รับบริการบ้านสุขสบาย ต้องมีอาการเจ็บป่วยด้านร่างกาย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตัน หรือผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อ แขน ขาลีบ