องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ข้อมูล จปฐ.
ข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูลการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อมูลทุนชุมชน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
แผนที่อบต.
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการคลัง
รายงานการประชุมสภาอบต.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
งบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปี
แสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระห่วางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร

 
หมู่ที่ 1 บ้านดงมูลเหล็ก
หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก
หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง
หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก
หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกตาล
หมู่ที่ 7 บ้านลำป่าสักมูล
หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ
หมู่ที่ 10 บ้านลำป่าสัก
หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกตาล

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

1.  ตำบลดงมูลเหล็ก  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  มีหมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  11 หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านดงมูลเหล็ก

หมู่ที่  2  บ้านดงมูลเหล็ก

หมู่ที่  3  บ้านคลองบง

หมู่ที่  4  บ้านดงมูลเหล็ก

หมู่ที่  5  บ้านโนนตะแบก

หมู่ที่  6  บ้านท่ากกตาล

หมู่ที่  7  บ้านลำป่าสักมูล

หมู่ที่  8  บ้านโนนสะอาด

หมู่ที่  9  บ้านลำป่าสักเหนือ

หมู่ที่  10 บ้านลำป่าสัก

หมู่ที่  11 บ้านท่ากกตาล

โดยตำบลดงมูลเหล็ก  มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  คือ

ทิศเหนือ                   จดตำบลท่าพล หมู่ 9  ตำบลช้างตะลูด (อ.หล่มสัก) หมู่ 3

ทิศใต้                       จดตำบลนาป่า หมู่ 10

ทิศตะวันออก              จดตำบลบ้านโคก หมู่ 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 และหมู่ 14

ทิศตะวันตก                จดตำบลนางั่ว หมู่ 1, 2, 6, 7, 10 และหมู่ 13  

จดตำบลสะเดียง  หมู่ 1, 3 และ หมู่ 4

2.  ตำบลดงมูลเหล็กมีเนื้อที่ประมาณ  117  ตารางกิโลเมตร

3.  ภูมิประเทศ

ตำบลดงมูลเหล็กส่วนใหญ่มีพื้นที่สภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองขนาดเล็กหลายสายไหลผ่าน

พื้นที่ในหลายหมู่บ้าน  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ริมแม่น้ำป่าสัก  ได้แก่  6,7,9,10,11 

4.  ประชากร

ตำบลดงมูลเหล็ก  มีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งหมด  9,590  คน 

แบ่งเป็นชาย  4,729  คน    หญิง มี  4,861  คน    มี  3,055  ครัวเรือน   แยกเป็น


5. สภาพทางเศรษฐกิจ

          อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลดงมูลเหล็กประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการทำนาเป็นอาชีพหลักโดยคิดเป็นประมาณ  18,106  ไร่   ของพื้นที่ทั้งหมด  รองลงมามีการปลูกพืชผัก  เช่น  หอมแบ่ง  และพืชไร่  เช่น  ถั่วเขียว

          1. หน่วยเขตธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-  ธนาคาร                 -         แห่ง

-  โรงแรม                  -         แห่ง

-  ปั้มน้ำมันและก๊าซ      20      แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม    -         แห่ง

-  โรงสี                     6        แห่ง

6. สภาพทางการสังคม

          1. การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                         5        แห่ง

-  โรงเรียน  (ขยายโอกาส)                                      1        แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                           -         แห่ง

-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                       -         แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน       4       แห่ง

ฯลฯ

          2. สถาบันและองค์กรศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์                                                 9        แห่ง

-  มัสยิด                                                           -         แห่ง

-  ศาลเจ้า                                                        1        แห่ง

-  โบสถ์                                                          -         แห่ง

ฯลฯ

          3. สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลของรัฐขนาดส่งเสริมสุขภาพชุมชน              1        แห่ง

-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                          -         แห่ง

-  สถานพยาบาลเอกชน                                         7        แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด  ร้อยละ                       100     %

ฯลฯ

          4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ป้อมยามรักษาความปลอดภัย                                1        แห่ง

-  สถานีดับเพลิง                                                 -         แห่ง 

7. การบริการพื้นฐาน

               7.1. การคมนาคม

     การคมนาคม  ระหว่างตำบลดงมูลเหล็ก  ไปยังอำเภอหรือตัวเมือง  มีถนนสายหลัก  5  สาย

1.       สายบ้านโนนตะแบก-อำเภอเมือง  ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร

2.       สายลำป่าสักมูลผ่านบ้านนา-อำเภอเมือง  เป็นระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร

3.       สายดงมูลเหล็กผ่านถนนโยธาธิการ-อำเภอเมือง  เป็นระยะทางประมาณ 7  กิโลเมตร

4.       สายดงมูลเหล็ก-ห้วยใหญ่-อำเภอเมือง  ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร

5.       สายจาก ม.10 ตำบลดงมูลเหล็กผ่านตำบลสะเดียง  (บ้านไร่เหนือ)  ระยะทางประมาณ  7 กม.

               7.2. การโทรคมนาคม

          -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                    -         แห่ง

          -   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                                     -         แห่ง

          -  โทรศัพท์สาธารณะ                                           10      แห่ง

               7.3. การไฟฟ้า

          -  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ทั้ง  3,055  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 100

               7.4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          -  ลำน้ำ ,  ลำห้วย                                              19      แห่ง

          -  บึง ,  หนองและอื่น ๆ                                        20      แห่ง

               7.5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          -  ฝาย                                                           16      แห่ง

          -  บ่อน้ำตื้น                                                      94      แห่ง

          -  บ่อโยก                                                            113 แห่ง

          -  ประปา                                                           6     แห่ง

          -  อื่น ๆ                                                             -      แห่ง

8. ข้อมูลอื่น ๆ

               8.1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

               8.2. มวลชนจัดตั้ง

          -  ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น                                       480     คน

          -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น (ทสปช.)                      77      คน

          -   กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ-รุ่น                       -         คน

          -  อ.พ.ป.(ม.1-ม.11)                                             229     คน

          -  อื่น ๆ                                                              -         คน